Slovenská obchodná inšpekcia od 10.12.2019 do 28.02.2020 kontrolovala e-shopy.
Výsledok: 93,5 % s nedostatkami!

Zo stanoviska SOI: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“

,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich internetové obchody bude SOI aj v budúcnosti venovať uvedenej problematike zvýšenú pozornosť, keďže využívanie služieb internetových obchodov a nakupovanie prostredníctvom nich sa stáva čoraz viac preferovanou spotrebiteľskou voľbou. Kontroly e-shopov budú preto pokračovať v pravidelných intervaloch.“
(zdroj:https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi)


Stiahnite si preto naše dokumenty k vášmu podnikaniu a netraste sa viac pred kontrolami!

Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi