Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 1000 €) (+)

79.00 

Počet strán:11

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie zistili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania boli porušené jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (náležitosti v označení prevádzky, chýbajúce náležitosti na doklade o kúpe, chýbajúci oznam o ARS a iné), za čo mu bola správnym orgánom uložená pokuta 1000 €. Účastník konania (cudzinec) opakovane oznamuje správnemu orgánu, že nerozumie dostatočne dobre a zrozumiteľne slovenskému jazyku v ktorom je správne konanie vedené. Vo svojom odvolaní cituje: ,,Takýmto postupom správneho orgánu boli v správnom konaní závažným spôsobom porušené ústavné práva účastníka konania, vyplývajúce z…Týmto postupom správny orgán  odňal účastníkovi konania možnosť konať pred správnym orgánom, pretože mu nebolo umožnené vyjadriť sa k veci v jeho materinskom jazyku…“