Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 2000 € a 3300 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Colný úrad vykonal u podnikateľského subjektu kontrolu, na základe ktorej konštatoval, že účastník konania neeviduje doklady o kúpe do elektronickej registračnej pokladnice, resp. pozmeňuje a upravuje vo fiskálnej pamäti ERP doklady o kúpe. Z toho dôvodu ERP colný úrad ,,zabavil“ a zaslal na expertízu, z výsledkov ktorej prišlo vyjadrenie, že účastník konania údajne pozmenil, resp. nezaevidoval tržbu v sledovanom období, za vyše 400 000 eur, za čo mu bola uložená pokuta 2000 € a 3300 €. Účastník konania vo svojom odvolaní poukazuje na rešpektovanie princípov správneho trestania, nakoľko ,,správny orgán vec nesprávne právne posúdil, resp. vec správne právne posúdil, ale nepoužil správny právny predpis, alebo použil správny právny predpis, ale v rozhodnutí ho nesprávne aplikoval, čím spôsobil nezákonnosť rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť, pre jeho nepreskúmateľnosť a pre nedostatok dôvodov.“ A ďalej taktiež uvádza porušenie procesného konania: ,,Technická expertíza spis č. ……….. zo dňa …………….nebola vyhotovená v zákonom stanovenej lehote maximálne jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice a je teda nezákonná.“

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 2000 € a 3300 €)
si stiahlo 16 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia