Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 700 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe. Colníci spísali zápisnicu a hneď rozhodnutím uložili kontrolovanej osobe pokutu 700 €. V odvolaní účastník konania tvrdí, že ,,…dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správneho orgánu  pre nedostatočne zistený skutkový stav je aj postup, ak správny orgán v konaní neodstráni rozpory medzi výpoveďami účastníka konania a svedka a nevykoná dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti.“