Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 990 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe a uložili kontrolovanej osobe pokutu vo výške 990 €. Odvolaním konateľ spochybňuje konanie kontrolného orgánu, poukazuje na to, že je inej národnosti a nerozumie jazyku, v ktorom je konanie vedené. Tiež uvádza, že: ,,…preto procesný postup správneho orgánu nemožno pokladať ako súladný so zákonom, pretože príslušné ústne pojednávanie malo byť nariadené už v konaní pred správnym orgánom prvého stupňa….“