Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – DAŇOVÝ ÚRAD (POKUTA 330 €)

79.00 

Počet strán: 12

Popis

Pracovníci daňového úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe a uložili kontrolovanej osobe za tento delikt pokutu vo výške 330 €. Odvolaním účastník konania spochybňuje celkový postup kontrolného orgánu pri výkone kontroly a správnom konaní a v odvolaní poukazuje tiež na to, že: ,,Pracovníci správneho orgánu postupovali pri kontrole neštandardným spôsobom, do zápisnice o miestnom zisťovaní nenapísali stav tak, ako sa v skutočnosti stal, neuviedli časy, v ktorých mali byť vykonané kontrolné nákupy, neuviedli časy kedy sa mali preukázať služobnými preukazmi, neuviedli mená….v zápisnici a v rozhodnutí sa nezhodujú so skutočným časom, kedy sa pracovníci správneho orgánu nachádzali v kontrolovanej prevádzke…v určitých častiach  je zápisnica sama v sebe rozporuplná…Je neprípustné, aby účastník konania bol postihovaný len na základe opisu pracovníkov správneho orgánu a bez možnosti tento opis aj riadne vykonať…“