Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 1100 €)

79.00 

Počet strán: 11

Popis

Inšpektori krajského inšpektorátu práce, po predložení požadovaných pracovných zmlúv od kontrolovanej osoby zistili, že účastník konania zamestnáva na dohody čašníkov, barmanov a kuchárov, čo považovali za porušenie zákona o inšpekcii práce v súvislosti so zákonníkom práca, za čo mu bola uložená pokuta 1100 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom taktiež poukazuje: ,,..správny orgán si svojvoľne vykladá ustanovenie § 223 zákonníka práce bez toho aby sa oprel o relevantne zistený skutkový stav, ktorý by bol ozrejmený a dostatočne aj objasnený aj výsluchom menovaných pracovníkov…správny orgán prvého stupňa sa súčasne v konaní dopustil takej vady, ktorá mohla mať za následok nedostatočne zistený skutkový stav podmieňujúci zákonnosť jeho rozhodnutia.“