Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 15 000 €)

99.00 

Počet strán: 20

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 15000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce a poukazuje na zaujatosť, neodbornosť inšpektorov, aj na to, že boli porušené jeho procesné práva – na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zdokumentovaný skutkový stav, formálne konštatovania správneho orgánu bez vykonania dôkazov, že nedal účastníkovi konania príležitosť na dôkladné objasnenie veci. Účastník konania namieta aj nesprávny a nezákonný postup pri zisťovaní a dokazovaní správneho deliktu inšpektorom práce a následne aj správnym orgánom. Účastník konania odvolaním namieta rozhodnutie správneho orgánu. Popiera, že by sa správneho deliktu dávaného mu za vinu dopustil.