Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 2000 €) (+)

79.00 

Počet strán: 17

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 2000 €. Správny orgán ,,vyvodzuje“ nelegálne zamestnávanie spätne, za minulé mesiace len na základe nejakých poznámok – nejakého zošita a predloženú evidenciu dochádzky účastníkom konania neakceptuje. Účastník konania preto podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce a tvrdí, že: ,,…, že správny orgán nedal účastníkovi konania príležitosť na dôkladné objasnenie veci, a v rámci konania znemožňoval tento cieľ úpravy, svojim aktívnym správaním – bránil uplatneniu práva, nenariadil vo veci ústne pojednávanie a aj svojim pasívnym správaním – opomenul svoju zákonnú povinnosť, oboznámiť účastníka konania so všetkými dôkazmi, ktoré mieni použiť na vydanie rozhodnutia…“