Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 2000 €) (++)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Inšpektorát práce kontrolou z predložených dokumentov zistil, že podnikateľský subjekt mal údajne v minulosti využívať závislú prácu fyzickej osoby ešte pred nahlásením do Sociálnej poisťovňe. Správny orgán uložil účastníkovi konania za tento ,,spätný delikt“ pokutu vo výške 2000 €. Účastník konania voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu podáva odvolanie, spochybňuje dôvody na uloženie pokuty a v jednej časti cituje: ,,je nepreskúmateľné ako mohli pracovníci správneho orgánu fyzický zistiť závislú prácu …. a nie je zadokumentované kedy, v ktorom presne čase mala byť kontrola v prevádzkarni aj skončená. Z výroku rozhodnutia nie je preskúmateľný čas a miesto fyzického  zistenia správneho deliktu. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že správny orgán nedostatočne, nespoľahlivo a neobjektívne zistil skutkový stav vo veci vyššie uvedeného správneho deliktu a zároveň účastník konania  nesúhlasí s obvinením zo spáchania predmetného správneho deliktu a nesúhlasí ani s tvrdením správneho orgánu, že mal využívať závislú prácu menovanej osoby.“