Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 2000 €)

79.00 

Počet strán: 14

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 2000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce a tvrdí, že správny orgán sa jasným, právne korektným a zrozumiteľným spôsobom nevyrovnal so všetkými skutkovými a právnymi skutočnosťami, ktoré sú pre jeho rozhodnutie vo veci podstatné, čím bolo porušené právo účastníka konania na riadne odôvodnenie administratívneho  rozhodnutia ako súčasť základného práva na súdnu ochranu. Účastník konania poukazuje, že správne konanie sa riadi aj zásadou materiálnej pravdy, ktorá bola porušená v správnom konaní.