Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 350 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Inšpektorát práce uložil účastníkovi konania pokutu za to, že zamestnanec účastníka konania nemal v pracovnej zmluve opis pracovnej činnosti a že bol nesprávne zaradený do stupňa náročnosti práce. Účastník konania poukazuje na procesné pochybenia správneho orgánu od prvého úkonu vykonaného správnym orgánom voči účastníkovi konania aj počas celým správnym konaním a tvrdí, že uvedené procesné pochybenia správneho orgánu sú takou vadou konania vedeného správnym orgánom, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.