Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 4000 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 4000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom  poukazuje na rôzne porušenia jeho procesných práv. Národný inšpektorát práce, ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie – pokutu krajského inšpektorátu práce ruší a vec vracia krajskému inšpektorátu na opätovne prejednanie. Krajský inšpektorát práce začína nové konanie a listom vyzýva účastníka konania, aby sa zúčastnil ústneho pojednávania. Účastník konania odpovedá listom, že termín, ktorý vytýčil správny orgán už bol spätne v minulosti, preto sa ho nie je možné zúčastniť. Správny orgán si chybu uznáva a na to zvoláva opätovne ústne pojednávanie už s novým termínom, o čom upovedomil účastníka konania listom. Účastník konania zásielku prevzal v odbernej lehote, avšak správny orgán ,,načasoval“ termín pojednávania vtedy, keď ešte bola zásielka uložená na pošte. Z toho dôvodu účastník konania nestihol termín pojednávania, o čom hneď informoval krajský inšpektorát práce. Správny orgán, námietku účastníka konania neakceptuje a vydáva znova rozhodnutie o pokute 4000 €. Účastník konania preto podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce, poukazuje na vady správneho orgánu v konaní a taktiež nemožnosť uplatnenia jeho procesných práv.

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 4000 €)
si stiahlo 25 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia