Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 1000 €) (++)

79.00 

Počet strán: 12

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie pri výkone kontroly zistili, že v prevádzkach u účastníka konania sa nachádzali produkty, ktoré neboli predajnou cenou, jednotkovou cenou na doklade o kúpe chýbala cena jednotlivých výrobkov a pod., za čo mu správny orgán uložil pokutu vo výške 1000 €. Účastník konania nesúhlasí s postupom kontrolného orgánu, poukazuje na procesné porušenia jeho ústavných práv a v odvolaní píše: ,,.. prvostupňový správny orgán nesprávne vyložil právny predpis, nesprávne ho interpretoval a nesprávne ho aplikoval na zistený skutkový stav…Takým prípadom je i skutočnosť, keď účastník konania cenu za jednotlivý výrobok na doklade o kúpe výrobkov, ktorú spotrebiteľ zaplatil riadne označil na všetkých dokladoch o kúpe tovarov, čo bolo nepopierateľne zistené a zadokumentované.“