Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 150 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 150 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope pred uzatvorením zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru a povinnosť predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať‘ návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru a nemal uviesť  odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. Kontrolovaná osoba podáva odvolanie v ktorom tiež konštatuje, že: ,,…správny orgán nevykonal, resp. nezabezpečil dôkaz o spáchaní správneho deliktu zákonným spôsobom, resp. spôsobom zákonom mu umožňujúcim, a výrok rozhodnutia neobsahuje presne, pred ktorou konkrétnou „uzavretou zmluvou“ nemal účastník konania dodržať povinnosti mu ukladané v zákone…“