Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 500 €)

79.00 

Počet strán: 7

Popis

Účastníkovi konania bola rozhodnutím krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie uložená pokuta 500 € za údajné porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/1007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za to, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj malo nachádzať 16 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1590,90 eur, u ktorých mali byť zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to chýbajúce označenie údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi. Podľa názoru účastníka konania v odvolaní: ,,správny orgán sa dostatočne nevysporiadal s podmienkami a stavom kontrolovaných výrobkov … výrobky mohli byť v čase kontroly ešte v štádiu procesu doznačovania požadovanými údajmi, čo správny orgán pri zisťovaní skutkového stavu opomenul. Správny orgán žiadnym relevantným spôsobom nedokázal svoje tvrdenie vo výroku…“ 

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 500 €)
si stiahlo 7 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia