Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €) (+)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektori SOI kontrolovali u účastníka konania internetový obchod (e-shop), kde vo všeobecných obchodných podmienkach zistili údajné porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť‘ spotrebiteľovi náklady na dopravu, dodanie,… a mnoho iných ustanovení. Kontrolovanej osobe uložili pokutu vo výške 600 €. Účastník konania sa vyjadruje, že nemá vedomosť akou formou boli kopírované údaje zo stránky účastníka konania a ako boli vytlačené, vytýka kontrolnému orgánu nesprávny postup pri kontrole a tiež tvrdí, že ,,pri skutkovom vymedzení správneho deliktu nie je postačujúcim tvrdenie o porušení príslušného zákona… bez zákonne získaného dôkazu…“