Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 800 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie pri výkone kontroly zistili, že v prevádzke u účastníka konania sa nachádzali produkty, ktoré boli nesprávne označené jednotkovou cenou na doklade o kúpe chýbala cena jednotlivých výrobkov a pod., za čo mu správny orgán uložil pokutu vo výške 800 €. Účastník konania v odvolaní poukazuje na nesprávnu aplikáciu právneho predpisu správnym orgánom voči účastníkovi konania, keď píše, že ,,Podľa § 14a zákona o ochrane spotrebiteľa bola horčica označená jednotkovou cenou, avšak mala byť iba nesprávna, čo nie je porušením ustanovenia § 14a zákona o ochrane spotrebiteľa za čo je účastník konania postihovaný…Ide procesne nesprávny (vadný) postup správneho orgánu v správnom konaní, ktorým správny orgán znemožní účastníkovi konania realizáciu (uplatňovanie) konkrétnych procesných práv priznaných mu procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.“

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 800 €)
si stiahlo 10 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia