Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 900 €)

79.00 

Počet strán: 5

Popis

Účastníkovi konania bola rozhodnutím krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie uložená pokuta 900 € za údajné porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/1007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: ,,nedoliatie“ deklarovaných alkoholických nápojov, chýbajúce označenia miery, alebo množstva predávaných nápojov v cenníku a chýbajúci oznam o alternatívnom riešení sporov. Účastník konania poukazuje v odvolaní aj na skutočnosť, že výrok uvedeného rozhodnutia neobsahuje uvedenie presného popisu ako k spáchaniu správneho deliktu malo dôjsť, resp. je nedostatočné a neúplné, čo spôsobuje podozrenie, že skutok môže byť zamenený s iným skutkom a následne táto skutočnosť spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov.