Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – ŠVPS (POKUTA 2000 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Inšpektori veterinárnej správy našli na prevádzke produkty – víno, ktoré malo byť neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa jeho určeného použitia. Svoje tvrdenie podporili aj rozborom vzoriek, z ktorých malo víno plynúť ako nevyhovujúce, za čo účastníkovi konania uložili sankciu vo výške 2000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup ,,odoberania“ vzoriek a v časti svojho odvolania konštatuje: ,,…Konanie správneho orgánu pri odbere vzoriek účastník konania považuje za jednostranné a bolo vykonané spôsobom zabraňujúcim uplatneniu si práva účastníka konania na obhajobu a na riadny proces. Dôkaz o spáchaní skutku bol zaistený nezákonným spôsobom. Úradný záznam z kontroly vôbec neobsahuje zadokumentovanie akým spôsobom, a či vôbec boli vzorky zapečatené ,akým spôsobom boli vzorky prepravované, či bolo ….“