Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Reklamačný poriadok (pre služby) + ARS

15.00 

Dva v jednom! ARS sme zapracovali priamo do reklamačného poriadku! Vy vďaka tomu nemusíte mať v priestoroch prevádzky tak veľa papierových oznamov. Zároveň si splníte svoju zákonnú povinnosť  umiestnením reklamačného poriadku a oznamu o ARS na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste.
Pozn.: Pre vzorové riešenie spotrebiteľských reklamácii odporúčame zakúpiť aj dokument ,,Reklamačný manuál + Stanovisko určenej osoby + Oprávnenie pre určenú osobu”.

Popis

Formou reklamačného poriadku si dokážete ako predávajúci splniť povinnosť informovať spotrebiteľa o 

podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv. 

ARS dáva spotrebiteľom možnosť riešiť ich spory s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne alebo len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Vzor dokumentu – Reklamačný poriadok + ARS si jednoducho prispôsobíte podľa potrieb vašej prevádzky. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o prevádzke a spoločnosti.