Zrušené pokuty

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 1000 € – UDELENÁ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

9.00 

Počet strán: 11

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nevyplatenie mzdy svojmu zamestnancovi. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu potvrdil. Kontrolovaná osoba podala na súd žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu. Súd pokutu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Krajský súd v to jednej časti odôvodňuje takto: ,,Uvedené závažné procesné pochybenie správnymi orgánmi (nenariadenie ústneho pojednávania) je dostatočným dôvodom pre zrušenie rozhodnutia žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu podľa § 250j ods. 2 písm. e) O. s. p., lebo ide o takú vadu konania, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti bude povinnosťou žalovaného v ďalšom konaní postupovať podľa právneho názoru krajského súdu vysloveného v tomto rozhodnutí (§ 250j ods. 7 O.s.p.).“