Zrušené pokuty

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 600 € – UDELENÁ SOI

9.00 

Počet strán: 8

Kategórie:
Popis

Slovenská obchodná inšpekcia údajne zistila, že účastník konania v kontrolnom nákupe nevydal doklad o kúpe. Kontrolovaná osoba počas správneho konania stále namietala, že skutkový stav nebol zadokumentovaný v inšpekčnom zázname dostatočne a žiadal aj vypočuť svedkov – predavača na odstránenie rozporov. Správny orgán vyjadrenia účastníka neakceptoval a kontrolovanej osobe uložil pokutu 600 €. Následne sa voči pokute odvolal na druhostupňový správny orgán a ten pokutu potvrdil. Účastník konania tak podal žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.  Súd rozhodnutie SOI zrušil aj s odôvodnením: ,,Správny orgán v preskúmavanej veci nenariadil ústne pojednávanie, a teda nedal žalobcovi možnosť, aby sa pred uložením sankcie vyjadril ku skutku, ktorý správny orgán kvalifikoval ako správny delikt.“