Zrušené pokuty

Dokumenty pre

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 650 € – UDELENÁ SOI

9.00 

Počet strán: 5

Popis

Slovenská obchodná inšpekcia údajne zistila, že účastník konania v kontrolnom nákupe nevydal doklad o kúpe a taktiež našla výrobky v ponuke pre spotrebiteľ, ktoré neboli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Kontrolovaná osoba počas správneho konania stále namietala, že skutkový stav nebol zdokumentovaný v inšpekčnom zázname dostatočne, bol zistený nezákonným postupom a žiadala aj vypočuť svedkov na odstránenie rozporov. Správny orgán vyjadrenia účastníka neakceptoval a kontrolovanej osobe uložil pokutu 650 €. Následne sa voči pokute odvolal na druhostupňový správny orgán a ten pokutu potvrdil. Účastník konania tak podal žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.  Súd rozhodnutie SOI zrušil aj s odôvodnením: ,,Pretože ani žalovaný, ani prvostupňový správny orgán vo veci žalobcu nenariadili ústne pojednávanie napriek tomu, že žalobca sa nariadenia ústneho pojednávania výslovne v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu, ako aj v žalobe domáhal, súd musel zrušiť rozhodnutie prvostupňového aj druhostupňového správneho orgánu podľa ust. § 191 ods. 1 písm. g) SSP, pretože v správnom konaní došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu…Preto vzhľadom na dôvod, pre ktorý súd zrušil rozhodnutia žalovaného, sa súd s ostatnými bodmi žaloby nemohol zaoberať.“

Dokument
SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 650 € – UDELENÁ SOI
si stiahlo 20 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia