Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ĎALŠOM KONANÍ – COLNÝ ÚRAD

59.00 

Počet strán: 5

Popis

Zamestnanci Colného úradu vykonali miestne zisťovanie u účastníka konania, zamerané za účelom zistenia, či účastník konania eviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici. Zamestnanci správneho orgánu tvrdili, že pracovníčka účastníka konania doklady o kúpe za zakúpené produkty nevydala. Účastník konania tvrdil v spr’vnom konaní opak, že doklady o kúpe z ERP vydané zamestnancom Colného úradu vydané boli. Správny orgán prvého stupňa vyjadrenie účastníka konania neakceptoval a uložil mu pokutu. ůčastník konania podal odvolanie a druhostupňový správny orgán (Finančné riaditeľstvo) pokutu vydanú Colným úradom zrušil a nariadil odstrániť rozpory, pričom Colný úrad je viazaný právnym názorom orgánu druhej inštancie. Na to Colný úrad opätovne vyzýva účastníka konania na vyjadrenie k ďalšiemu konaniu. Účastník konania sa stotožňuje s tým, na čo poukazoval v odvolaní, na procesné porušenia jeho procesných práv, na rozpory vo vyjadrení zamestnancov colného úradu a na to, že: ,,Účastník konania žiada preskúmať za jeho osobnej prítomnosti na ústnom pojednávaní, okrem výsluchu menovaných svedkov aj dôvod, z ktorého pracovníci správneho orgánu zjedia dôkazy o vykonaní kontrolného nákupu a potom tvrdia, že mali vykonať kontrolný nákup.“ 🙂 

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ĎALŠOM KONANÍ – COLNÝ ÚRAD
si stiahlo 1 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia