Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – RVPS

59.00 

Počet strán: 5

Popis

Regionálna veterinárna a potravinová správa zistila kontrolou prevádzke údajné porušenia:
a) chýbajúce označenie dátumu spotreby po narušení obalu výrobkov, b) chýbajúca kalibrácia teplomera, c) chýbajúca evidencia o množstve vyprodukovaného odpadu, e) iné