Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolou zistili, že účastník konania údajne v prevádzkarni žiadnym spôsobom nemal oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ARS), a malo nastať tieť porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Účastník konania nesúhlasí s tvrdeniami inšpektorov a vo svojom vyjadrení tiež uvádza: ,,Inšpektori len konštatovali skutočnosť, ktorú ani riadne neoverili a hlavne v inšpekčnom zázname vôbec nedokázali a ani nezabezpečili dôkaz, ktorý by v správnom konaní správny orgán mohol použiť. Nie je pre účastníka konania jasné a zrejme, ako prebiehala ústna komunikácia inšpektorov s predavačkou, to znamená, že správny orgán nedisponuje relevantným dôkazom, že predavačka neinformovala inšpektorov o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.“

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++)
si stiahlo 27 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia