Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie tvrdili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania (cudzinec) opakovane oznamuje správnemu orgánu, že nerozumie dostatočne dobre a zrozumiteľne slovenskému jazyku v ktorom je správne konanie vedené. Vo svojom vyjadrení účastník konania žiada o zastavenie konania aj z dôvodu toho, že nie je zrejmé aké dôvody viedli pracovníka kontrolného orgánu ku skonzumovaniu dôkazu o vykonaní kontrolného nákupu, keď tvrdia, že doklad o kúpe vydaný nebol 🙂