Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori SOI vykonali u účastníka konania výkon kontroly, kde malo byť zistené  porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Účastník konania vo svojom vyjadrení poukazuje, že ,,…správnemu orgánu prináleží dokázať skutočnosti, ktoré tvrdí a na ktorých zakladá svoje začatie správneho konania a tiež žiada správny orgán dokázať tie skutočnosti, ktoré sú prekážkou právnej účinnosti skutočností obsiahnutých v podklade pre správne konanie.“