Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie údajne zistili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe prostredníctvom maloletej osoby k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania má podozrenie, ,,že v podklade pre správne konanie môže byť príliš formálne, nedostatočne a neobjektívne opísanie zisteného stavu, keď pracovníci správneho orgánu nezadokumentovali presný opis vykonania kontrolného nákupu…“ preto žiada o zastavenie konania.