Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI

59.00 

Počet strán: 2

Popis

Kontrolou bolo na prevádzke zistené porušenia:
a) chýbajúci oznam o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, b) chýbajúce prekaldy – tovar nebol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka