Dokumenty pre podnikanie

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Pozor na novú povinnosť! Naša spoločnosť vám vie odporučiť a sprostredkovať komplexné poradenstvo a pomoc s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou dokumentov a zápisom konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

Popis

Od 1. novembra 2018 musia všetky novozaložené spoločnosti, oznámiť a identifikovať pri svojom zápise do obchodného registra, svojich konečných užívateľov výhod, teda osoby majúce prospech z obchodnej činnosti spoločnosti.

Existujúce spoločnosti majú povinnosť dodatočne identifikovať a obchodnému registru oznámiť konečných užívateľov výhod do konca roka 2019. Nesplnenie uvedenej povinnosti je sankcionované pokutou až do výšky 3.310,- EUR. Uvedené povinnosti sa netýkajú iba obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri, ale tiež napr. nadácií, či neziskových organizácií. Koneční užívatelia výhod sa síce príslušnému, predovšetkým obchodnému registru, oznamujú, avšak tieto údaje nebudú verejne prístupné. Konečným užívateľom výhod je obvykle fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov, fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku, fyzická osoba, ktorá má podiel na základnom imaní v právnickej osobe najmenej 25 %, alebo podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe.
Pre viac informácii nám napíšte na info@zrusene-pokuty.sk