Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 330 € – COLNÝ ÚRAD

19.00 

Počet strán: 4

Popis

Colný úrad vykonal kontrolu v prevádzke u daňového subjektu, ktorou údajne zistil, že kontrolovaná osoba sa dopustila správneho deliktu, keď nevydala doklady o kúpe inšpektorom colného úradu. Na základe uvedených skutočností konštatovali porušenie zákona a účastníkovi konania colný úrad uložil v daňovom konaní pokutu v sume 330 €. Účastník konania využil svoje právo a voči rozhodnutiu sa odvolal, kde namietal tvrdenia zamestnancov colného úradu, čo podložil kamerovým záznamom a kópiou pokladničných dokladov. Na základe podaného odvolania Finančné riaditeľstvo SR napadnuté rozhodnutie vydané colným úradom zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie. Colný úrad pokračoval v správnom konaní. Účastník konania sa znova vyjadril, znova poukázal na dôkazy a vypočutý bol aj svedok. Následne colný úrad vyhovel stanovisku kontrolovanej osoby a konanie zastavil. V stanovisku sa tiež uvádza: ,,Colný úrad …, Oddelenie právne konštatuje, že rozhodnutie Colného úradu …. vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu, predovšetkým nedostatočným zadokumentovaním prvotných úkonov, vykonaných v rámci miestneho zisťovania….Colný úrad …,Oddelenie právne má za to, že v danej veci neboli skutočnosti zadokumentované tak, aby z nich bolo možné zistiť všetky relevantné skutočnosti pre posúdenie veci, tak aby sa správca dane mohol kvalifikovane vysporiadať s ich prípadnými rozpormi, námietkami a v končenom dôsledku mohol ustáliť skutkový stav tak, aby mohol o veci v súlade so zákonom rozhodnúť.“

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 330 € – COLNÝ ÚRAD
si stiahlo 5 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia