Zrušené pokuty

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 350 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Počet strán: 3

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt bol pokutou od inšpektorátu práce postihovaný za to, že svojho zamestnanca zaradil do zlého stupňa náročnosti práce a taktiež, že  v pracovnej zmluve absentovala stručná charakteristika druhu práce. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil, odkázal odstrániť nedostatky a popísať konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré účastník konania porušil a aby popísaný skutok zodpovedal vytýkanému porušeniu konkrétneho porušenia a tiež nemohol byť zameniteľný za iný. Následne krajský inšpektorát vydal stanovisko, že odpadol dôvod na správne konanie, nakoľko inšpektor nezistil dostatočne skutkový stav.