Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 1000 € – UDELENEJ SOI

29.00 

Počet strán: 6

Kategórie:
Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 1000 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope pred uzatvorením zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil platobné podmienky, dodacie podmienky, hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby, informáciu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, informáciu o možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a ďalšie chýbajúce, alebo nepresné informácie asi na troch stranách. Kontrolovaná osoba sa voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu SOI odvolala a Ústredný inšpektorát SOI, ako druhostupňový správny orgán napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil na nové konanie a odôvodnil to napr. aj tým, že: ,Odvolací orgán je toho názoru, prvostupňový správny orgán nesprávne právne posúdil časť správne zisteného skutkového stavu veci…v časti skutku spočívajúceho v posúdení zmluvných podmienok kvalifikovaných prvostupňovým správnym orgánom ako porušenie… nedošlo k porušeniu…“