Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 330 € – UDELENEJ COLNÝM ÚRADOM

29.00 

Počet strán: 5

Kategórie:
Popis

Colný úrad vykonal kontrolu v prevádzke u daňového subjektu, ktorou údajne zistil, že kontrolovaná osoba sa dopustila správneho deliktu, keď nevydala doklady o kúpe inšpektorom colného úradu. Na základe uvedených skutočností konštatovali porušenie zákona a účastníkovi konania colný úrad uložil v daňovom konaní pokutu v sume 330 €. Účastník konania využil svoje právo a voči rozhodnutiu sa odvolal, kde namietal tvrdenia zamestnancov colného úradu, čo podložil kamerovým záznamom a kópiou pokladničných dokladov. Na základe podaného odvolania Finančné riaditeľstvo SR napadnuté rozhodnutie vydané colným úradom zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie aj s odôvodnením: ,,V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, vysporiadanie sa s návrhmi a námietkami daňového subjektu, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a použitie právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodovalo. …V dôsledku toho rozhodnutie colného úradu je vydané v rozpore s § 63 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.“