Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 600 € – UDELENEJ SOI

29.00 

Počet strán: 3

Kategórie:
Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 600 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope nemal zverejnené náklady na dodanie, informáciu pri uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, informáciu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, chýbajúci formulár na odstúpenie od zmluvy a iné chýbajúce, resp. nedostatočne zverejnené zákonom stanovené náležitosti. Kontrolovaná osoba sa voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu SOI odvolala a Ústredný inšpektorát SOI, ako druhostupňový správny orgán napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a odôvodnil to napr. aj tým, že: ,,…zistenie skutkového stavu správnym orgánom je nedostačujúce na posúdenie veci, správny orgán si nezaobstaral všetky relevantné podklady pre rozhodnutie…“